Епилепсија и спортски активности

Епилепсија и спортски активности

Кога ќе се постави дијагноза епилепсија кај семејството на детето се јавуаат голем број на прашања во однос на неговата безбедност и квалитетот на неговиот живот. Најголемиот број на децата со епилепсија можат да живеат нормално и да учествуваат во повеќето спортски и...

Ултразвучен прeглед на мозок-кога е потребен?

Ултразвучниот преглед на мозокот (ехо на мозок) е безбедна, релативно евтина и едноставна дијагностичка метода за прикажување на градбата на мозокот и дава оптимален приказ на евентуално нарушување во анатомската структура на мозокот. За изведување на иследувањето кај...
 претшколско дете

 претшколско дете

Претшколската возраст се карактеризира со учење  на сложени вештини. На крајот од претшколскиот период детето треба да ги има совладано сите моторни вештини. Секое дете има оптимална возраст за учење на одредена моторна функција при што и мала помош од неговата...
Развојни пресвртници од 1 до 3 години

Развојни пресвртници од 1 до 3 години

Развојни пресвртници од 1 до 2 години Втората година од животот се карактеризира со интензивен напредок во сите домени од психофизичкиот развој.Моториката се развива од лазење до самостојно одење. Со околу 13 месеци детето може самостојно да стои. Развојна пресвртница...

Развојни пресвртници од 0 до 12 месеци

Психофизичкиот развој опфаќа неколку домени кои не може да се проценуваат одделно. Тоа се моторниот, когнитивниот, социјалниот, говорниот и емоционалниот развој. Првите 1000 денови од животот (9 месеци пренатално и 2 години постнатално) имаат исклучителна важност за...