Ефикасноста на ѓумбирот како антиеметик

Ѓумбирот (Zingiber officinale) е зачин кој има долга историја на употреба како традиционален лек против гадење и повраќање. Активните фенолни соединенија на ѓумбирот, односно гинџеролите, зингиберенот и шогаолот имаат и антиинфламаторни и антиоксидантни својства....
Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи (breath-holding spells) или кризи на зајдување при плачење или апноични кризи при плачење не се епилептични напади иако може да изгледаат многу драматично при што ги вознемируваат и плашат родителите и околината на детето. Се јавуваат кај...

Епилептични напади

Епилептичниот напад е последица на краткотрајно пореметување во електричната активност на мозокот. Постојат различни типови на епилептичните напади кои се групирани во две големи групи: парцијални (фокални) и генерализирани. Kaj фокалните напади пореметувањето во...

Ризично бебе

Под терминот ризично бебе се подразбира бебе кое е родено пред време (прематурно или недоносено), има мала родилна тежина или постои друга состојба која како ризик фактор е внесена во националната листа на ризик фактори и која може да доведе до краткорочни или...

Прва помош при епилептичен напад

Епилептичниот напад се јавува изненадно и без предупредување. Детето кое добило напад со губиток на свест не треба да се поместува, освен ако нападот се случил на опасно место како на пример улица или на скали. Треба да се зачува смиреноста, да почне да се мери...