Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи (breath-holding spells) или кризи на зајдување при плачење или апноични кризи при плачење не се епилептични напади иако може да изгледаат многу драматично при што ги вознемируваат и плашат родителите и околината на детето. Се јавуваат кај...

Ризично бебе

Под терминот ризично бебе се подразбира бебе кое е родено пред време (прематурно или недоносено), има мала родилна тежина или постои друга состојба која како ризик фактор е внесена во националната листа на ризик фактори и која може да доведе до краткорочни или...

Прва помош при епилептичен напад

Епилептичниот напад се јавува изненадно и без предупредување. Детето кое добило напад со губиток на свест не треба да се поместува, освен ако нападот се случил на опасно место како на пример улица или на скали. Треба да се зачува смиреноста, да почне да се мери...
Епилепсија и спортски активности

Епилепсија и спортски активности

Кога ќе се постави дијагноза епилепсија кај семејството на детето се јавуаат голем број на прашања во однос на неговата безбедност и квалитетот на неговиот живот. Најголемиот број на децата со епилепсија можат да живеат нормално и да учествуваат во повеќето спортски и...