Психофизичкиот развој опфаќа неколку домени кои не може да се...