Baby Handling

Baby handling е термин под кој се подразбира правилно постапување со детето. Тоа се вообичаени постапки кои родителите ги прават при секојдневната грижа за нивните најмили. Тоа е соработка меѓу родителот и детето, вербална и невербална комуникација со која се...