Претшколската возраст се карактеризира со учење  на сложени вештини....