Ризично бебе

Под терминот ризично бебе се подразбира бебе кое е родено пред време (прематурно или недоносено), има мала родилна тежина или постои друга состојба која како ризик фактор е внесена во националната листа на ризик фактори и која може да доведе до краткорочни или...

Ултразвучен прeглед на мозок-кога е потребен?

Ултразвучниот преглед на мозокот (ехо на мозок) е безбедна, релативно евтина и едноставна дијагностичка метода за прикажување на градбата на мозокот и дава оптимален приказ на евентуално нарушување во анатомската структура на мозокот. За изведување на иследувањето кај...