Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи (breath-holding spells) или кризи на зајдување при плачење или апноични кризи при плачење не се епилептични напади иако може да изгледаат многу драматично при што ги вознемируваат и плашат родителите и околината на детето. Се јавуваат кај...

Прва помош при епилептичен напад

Епилептичниот напад се јавува изненадно и без предупредување. Детето кое добило напад со губиток на свест не треба да се поместува, освен ако нападот се случил на опасно место како на пример улица или на скали. Треба да се зачува смиреноста, да почне да се мери...