Прва помош

Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи (breath-holding spells) или кризи на зајдување при плачење или...

Прва помош при епилептичен напад

Епилептичниот напад се јавува изненадно и без предупредување. Детето кое добило напад со губиток...

ПРИЈАТЕЛИ НА НЕУРОПЕД

Ustanova za otrosko nevrologijo, Ljubljana, Slovenia