Услови и правила на користење на веб страницата neuroped.mk

 

Уредувачкиот одбор на веб-страницата neuroped.mk ви се заблагодарува за посетата и интересот за истата и ве замолува внимателно да ги прочитате условите  и правилата за користење.Информациите што ги добивата преку оваа веб- страница се од информативен карактер и не претставуваат замена за лекарски преглед или совет.Посетителите на оваа веб-страница и на веб-старниците кои се поврзани со неа на сопствен ризик пристапуваат кон текстовите и содржините кои се поставени.

Уредувачкиот одбор на веб-страницата neuroped.mk ја отфрла одговорноста за каква било штета што може да настане од користење на истата. Исто така, уредувачкиот одбор ја отфрла одговорноста за можните грешки во поставените текстови и содржини и го задржува правото да ги отстрани техничките грешки или погрешните информации и да направи промени во дизајнот на веб-страницата.

Уредувачкиот одбор на веб-страницата neuroped.mk го задржува правото на поставените текстови и содржини. Материјалот поставен на оваа веб-страница  кој е преземен од интернет се смета за јавно достапен. Во спротивно ќе биде отстранет од веб-страницата.

Уредувачкиот одбор не гарантира дека во поставените тесктови и содржини нема да има грешки и не гарантира дека веб-страницата ќе функционира без прекин.