Ризично новороденче

Ризично бебе

Под терминот ризично бебе се подразбира бебе кое е родено пред време (прематурно или недоносено),...

Ултразвучен прeглед на мозок-кога е потребен?

Ултразвучниот преглед на мозокот (ехо на мозок) е безбедна, релативно евтина и...

ПРИЈАТЕЛИ НА НЕУРОПЕД

Ustanova za otrosko nevrologijo, Ljubljana, Slovenia